mobile menu
informacije i rezervacije
011 777 33 33
upit@mitos.rs
Mitos Travel Turistička agencija Beograd
11 godina iskustva u turizmu
Putovanja Evropski Gradovi

Ohrid Osmi Mart Autobusom

Putovanja Evropski Gradovi /

OHRID AUTOBUSOM

Ohrid Osmi Mart Autobusom 2023

04/03/2022 - 07/03/2023

OHRID - SVETI NAUM - SKOPLJE

Cena paket aranžmana po osobi: 69€

smeštaj u apartmanima na bazi 2 noćenja sa doručkom + autobuski prevoz

 

organizovani obilazak sa stručnim vodičem

01 DAN - četvrtak 04/03
BEOGRAD

Polazak iz Beograda u 21.30h sa parkinga kod Slavije. Sastanak sa grupom u Kragujevcu u 23:30. Putovanje preko Niša i Skoplja sa usputnim pauzama radi odmora. Noćna vožnja.

02 DAN - petak 05/03
OHRID

Dolazak u Ohrid u ranim jutarnjim časovima. Pauza za kafu u centru grada, sledi panoramski obilazak Ohrida starog i istorijskog dela grada poznatog po vizantijskim spomenicima i sakralnim objektima (crkva Sv.Sofije iz XI veka, crkva Sv. Pantelejmona, Samuilova tvrđava, Sv. Jovan Kaneo, amfiteatar...). Nakon obilaska Ohrida, smeštaj u apartmane slobodno vreme za šetnju i odmor . Noćenje.

03 DAN - subota 06/03
OHRID - SVETI NAUM - OHRID

Doručak. Odlazak na fakultativni izlet na Sveti Naum i obilazak manastira Sv.Naum koji je izgrađen na steni iznad jezera, odakle se pruža nezaboravni pogled na Ohridsko jezero i okolne planine. Slobodno vreme. Povratak za Ohrid. Noćenje.

04 DAN - nedelja 07/03
OHRID - SKOPLJE - KRAGUJEVAC - BEOGRAD

Doručak. Napuštanje soba. Slobodno vreme za još po jednu kaficu, na obali Ohridskog jezera i polazak ka Skoplju. Obilazak Skoplja u pratnji vodiča. Polazak za Srbiju. Dolazak na mesto polaska oko ponoći.

organizator putovanja OTP 259/2020
informacije o smeštaju:
upit@mitos.rs
011 777 33 33

INFORMACIJE

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:
✅ prevoz turističkim mini - busom ili autubusom (audio, video A/C) na datoj relaciji po programu

✅ smeštaj na bazi 2 noćenja sa doručkom u apartmanima; ishrana u restoranu

✅ smeštaj u 1/2 i 1/3 sobama

✅ razgledanje Ohrida u pratnji stručnog lokalnog vodiča

✅ usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja

✅ troškove ogranizacije putovanja

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:

❌ medjunarodno putno zdravstveno osiguranje

❌ fakultativni izlet Sveti Naum - 10€

❌ individualne troškove - nepomenute usluge

DOPLATE (OPCIONO):

doplata za jednokrevetnu sobu 20€ - na upit.

NAPOMENE:

Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnih kapaciteta, nacina usluzivanja obroka, odsustva pojedinih sadrzaja u hotelu, važećih pravila za pojedine vrste prevoza, pravila za prelazak granica i sl. što molimo da imate u vidu. U slučaju napred navedenog, organizator putovanja zadržava pravo promene smeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova predvidjenih Zakonom. Imajući u vidu specifičnost novonastale situacije usled pandemije Covid -19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogućnosti da predviđena pravila i uslove menja, niti da svoje putnike amnestira od eventualnih posledica kršenja obvezujućih normi. Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku i rukavice. S obzirom na novonastalu situaciju, procedure na graničnim prelazima kao i na mogućnost nastupanja nepredviđenih situacija, i u toku putovanja, organizator putovanja ne može garantovati predviđenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz istih razloga zadržava pravo promene rute putovanja (granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, kao i pravo promene redosleda odvijanja pojedinih sadržaja iz programa putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.

U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične nadležne vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju domicilne zemlje .. U slučaju štrajka, kretanja migranata , blokade na putevima i drugih nepredviđenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može uticati, organizator zadržava pravo promene rute putovanja kao i izmene redosleda sadržaja u programu., kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. Važno obaveštenje - Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Napomena za raspored sedenja : Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog. Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo otkaza najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
povraćaj 100% uplate u slučaju otkaza aranžmana
51

PUTOVANJA 2023

Putovanja 2023 / Makedonija 2023

Ohrid je najpoznatije odmaralište u Severnoj Makedoniji. Smatra se centrom pravoslavne duhovnosti sa preko 30 crkava, među kojima je i najstariji slovenski manastir- Sveti Pantelejmon, a ujedno je i muzej na otvorenom, dok je Ohridsko jezero jedno od najčistijih jezera u Evropi. Zbog svega toga, Ohrid je pod zaštitom UNESCO-a još od 1980. godine. U njemu je osnovan prvi univerzitet na Balkanu koji je poznat po slovenskim prosvetiteljima Klimentu i Naumu. Najznačajnije znamenitosti su Ohridska tvrđava, crkva Svete Sofije, sagrađena na temeljima rane hrišćanske bazilike, galerija Ohridskih ikona, crkva Svetog Klimenta, crkva Svetog Nauma, i po mnogima najlepša - crkva Svetog Jovana, na samoj litici jezera. Danas je moderan turistički centar, sa velikim brojem ugostiteljskih objekata, nacionalnih restorana, kafića, diskoteka…

Turistička Agencija Mitos Travel
Dimitrija Tucovića 142/1, 11000 Beograd
telefon: 011 777 33 33
mail: upit@mitos.rs
Uduženje YUTA
opisi i cene na sajtu su informativnog karaktera, važeći je opis sa oficijelnog sajta smeštaja, ponuda dobijena putem maila ili u prostorijama agencije.
| Facebook | Twitter | Instagram | Youtube |