mobile menu
informacije i rezervacije
011 777 33 33
upit@mitos.rs
Mitos Travel Turistička agencija Beograd
12 godina iskustva u turizmu
Grčka Letovanje 2024

politika privatnosti korisnika

informacija o obradi podataka o ličnosti

 

Turistička agencija Mitos D.O.O. Beograd (u daljem tekstu: Mitos Travel) obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ br.87, od 13.11.2018. godine).
Pored zakonske odredbe iz čl.23 i čl.24 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Vaše podatke obradjujemo zakonito, pošteno i transparentno i ovom informacijom Mitos Travel želi da Vas na jednostavan način upozna sa svrhom obrade, vrstom Vaših podataka o ličnosti koje prikuplja direktno od Vas ili od drugog lica, kao i o načinu zaštite Vaših prava i drugih informacija vezano za obradu podataka.
Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime, prezime, identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta (npr. ime, prezime, mail adresa, br.pasoša itd.)


Indentitet i kontakt podaci rukovaoca podataka


Rukovalac podacima o ličnosti je turistička agencija Mitos DOO Beograd, sa sedištem u Dimitrija Tucovića 142, Beograd: PIB: 112451158, kontakt telefon 011/7773333,  upit@mitos.rs


Kontakt podaci zaposlenog zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti


Zaposlenom zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti (Lice za zaštitu podataka), možete se obratiti za sva pitanja koja se tiću obrade Vaših podataka o ličnosti odnosno za ostvarivanje prava propisanih Zakonom, na jedan od sledeh načina:
- Na adresu elektronske pošte upit@mitos.rs
- Na adresu Mitos Travel poslovnica sa naznakom za Lice za zaštitu podataka o ličnosti


Svrha i pravni odnos za obradu


Svrha i pravni odnos za obradu Vaših podataka zavisi od vrste poslovnog odnosa koji zasnivate sa Mitos Travel-om i oni se obrađuju samo u obimu koji je nužan za ispunjenje svrhe u koju se prikuplja (npr zaključivanje Ugovora o putnom/turističkom aražmanu).
Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka može biti propisan Zakonom ili se prikupljanje i obrada vrše u svrhu izvršenja Ugovora ili u svrhu zaštite legitimnog intresa Mitos Travel-a ili trećeg lica ili na osnovu Vašeg pristanka kao što je detaljnije prikazano u nastavku ove informacije. Obrada je neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;


Pružanje turističkih usluga i izvršenje Ugovora


Obrada Vaših podataka neophodna je za zaključivanje i izvršenje Ugovora o korišćenju proizvoda (aranžmana, kopneni i vazdužni prevoz) ili usluga ili kako bi Mitos Travel na Vaš zahtev preduzeo određene radnje pre zaključenja Ugovora. Ako odbijete da pružite podatke za ovu svrhu Mitos Travel neće biti u mogućnosti da zaključi Ugovor sa Vama ili da Vam pruži traženu uslugu.


Poštovanje zakonskih propisanih obaveza Mitos Travel-a


Za obradu podataka o ličnosti koja je nužna radi poštovanja propisanih obaveza Mitos Travela nije potreban Vaš pristanak. Ova obrada se vrši npr. u svrhu primene propisa ili ispunjenja zahteva nadležnih organa (Tursitičke inspekcije ili nadležnog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije) kao i u svrhu rešavanje prigovora u skladu sa važećim propisima.


Potrebe legitimnog intresa Mitos Travel-a ili trećih lica


U odredjenim slučajevima Mitos Travel obradu Vaših podataka zasniva na zaštiti legitimnih intresa, bili svojih, bilo trećih lica, sa tim da legitimni interes mora biti jači od Vaših interesa, prava i slobode i da im ne štete. Mitos Travel obradu podataka zasniva na legitimnom interesu npr u sledećim slučajevima:
- Kada je svrha obrade utvrđivanje afiniteta i stavova klijenta u okviru razvoja novog proizvoda i usluge, u cilju da se unapredi postojeća ponuda proizvoda i usluga, tako da to bolje odgovara njihovim potrebama i željama (tako da se interes Mitos Travel-a da svojim klijentima pruži bolju i kvalitetniju uslugu podudara sa interesom i očekivanjima klijenata da dobiju najbolju moguću uslugu i proizvod);
- Kada je svrha obrade obezbeđivanje bezbednosti IT sistema i poslovanja Mitos Travel-a, uključujući i bezbednost proizvoda i usluga koje se nude klijentima;
- Kada se obrada vrši sa ciljem praćenja i očuvanja fizičke sigurnosti u poslovnim prostorijama Mitos Travel-a (npr video nadzor);
- Kada se obrada vrši radi sprečavanja i istrage prevara i drugih krivičnih dela i zloupotreba na štetu Mitos Travel-a, njenih klijenata i/ ili trećih lica;
- Kad se obrada vrši za računovodstvene potrebe Mitos Travel-a;
- Kada je obrada potrebna radi pokretanja i vođenja pravnih postupaka pred državnim organima radi ostvarenja prava i interesa Mitos Travel-a ili drugih lica.
U navedenim slucajevima Vaš pristanak za obradu podatka o ličnosti nije potreban.


Pristanak na obradu podataka


Vaš pristanak na obradu podataka o ličnosti Mitos Travel-u daje pravo da Vam dostavlja komecijalne informacije i direktne ponude svojih proizvoda i usluga, kao i da vam se obrati radi ispitivanja tržišta i zadovoljstva proizvodima i uslugama. Obrada se vrši kako bi Mitos Travel dodatno prilagodio ponudu Vašim željama i potrebama, blagovremeno Vas obavestio o novim uslugama i pogodnostima, dobio povratne informacije o pruženim uslugama, razmotrio predloge za poboljšanje, uključio Vas u istraživanja i ankete koje sprovodi i nagradio Vašu lojalnost učestvovanjem u nagradnim igrama, u vidu čestitki, poklon-vaučera ili reklamnog materijala.
Uskraćivanjem pristanka na obradu na navedeno ne utiče na izvršenje Ugovora koje ste zaključili sa Mitos Travel-om, sprovođenja obaveza, niti obradu zasnovanu na legitimnom interesu Mitos Travel. Dati pristanak možete u bilo kom trenutku opozvati kontaktiranjem Mitos Travel-a.
Vrste podataka o ličnosti koje se obradjuju
U cilju ostvarivanja našeg poslovnog odnosa, potrebni su Vaši osnovni identifikacioni podaci. U tu svrhu prikupljamo i obrađujemo podatke kao što su: ime i prezime, datum rođenja, grad i adresa sa kućnim brojem, broj pasosa, email i broj telefona. Odbijanje pružanja ovih podatak ima za posledicu odbijanje Vašeg zahteva za uspostavljanje poslovnog odnosa sa Mitos Travel-om.


Ostale vrste podataka


Mitos Travel obrađuje i Vaše kontakt podatke za međusobnu komunikaciju ili istragu mogućih zloupotreba i to su: adresa za prijem pošte, broj fiksnog i/ili mobilnog telefona, email adresa. Ti podaci mogu biti korišćeni u svrhu izvršenja nekog Ugovora (npr dostava propisanih i ugovorenih obaveštenja). Ukoliko nam se obraćate putem interneta, korišćenjem kontakt forme na web stranici Mitos Travel-a i od nas očekujete povratnu informaciju, potrebni su nam Vaši osnovni identifikacioni i kontakt podaci kao što su: ime i prezime, broj telefona, email adresa i slično. Podaci koje nam date na navedeni način neće biti vidljivi drugim korisnicima. U nastavku su prikazani podaci koje prikupljamo i obradjujemo u zavisnosti od vrste proizvoda i usluga koje nameravate da koritite, a koji su potrebni za izvršenje ugovora ili radnje koje predhode zaključenju ugovora.
Putni Aražmani:uz Vaše indentifikikcione podatke, u slučaju postojanja i drugih učesnika, potrebni su nam i njihovi indentifikacioni podaci
Drumske i vazdužne karte; uz Vaše indentifikikcione podatke, u slučaju postojanja i drugih učesnika, potrebni su nam I njihovi indentifikacioni podaci.


Lični podaci koje Mitos Travel obradjuje kao obrađivač


Osim kao rukovalac obrade, Mitos Travel obrađuje i određene lične podatke kao obrađivač po osnovu Ugovora kojim su joj treća lica poverila određene poslove obrade podataka o ličnosti (npr zastupnik u osiguranju, prodaja avio karata, autobuski prevoz putnika ili prodaja aražmana preko subagenata/resaler). U tim slučajevima Mitos Travel obrađuje podatke isključivo po nalogu i uputstvima koje je saglasno Zakonu dobila od rukovaoca podataka.


Način prikupljanja podataka o ličnosti


Vaše podatke prikupljamo od Vas direktno ili od trećih lica (npr subagenti, hoteli, prevoznici, medijske kuće, društvene mreže, agencije za regrutovanje i zapošljavanje). Ukoliko Vaše podatke nismo prikupili direktno od Vas, Mitos Travel Vas o uslovima obrade podataka o ličnosti obaveštava najkasnije 30 dana od dana kada su ti podaci prikupljeni, osim kada ste o tome već upoznati ili kada je obaveštenje nemoguće ili bi bilo utrošeno nesrazmerno vremena i sredstava ili je prikupljanje bilo propisano Zakonom kojim se istovremeno obezbeđuju mere zaštite Vaših legitimnih interesa i poverljivosti podataka.


Primaoci podataka o ličnosti


U cilju uspostavljanja poslovne saradnje Vaši lični podaci se dele interno, u okviru naših poslovnica. Takođe, Mitos Travel može da deli Vaše podatke i sa trećim licima /knjigovodstvenom agencijom, advokatima, osiguravajućom kućom, sa kurirskim službama, klaud provajderima, hosting kompanijama, čet servisom i softverskom i IT kompanijama, aktivnostima revizija ili konsaltinga, upravljanje komunikacijom sa klijentom, kao i arhiviranje podataka i dokumentacije u papirnoj ili elektronskoj formi, evidentiranje kvaliteta usluge, istraživanje tržista, informisanja i komercijalne ponude proizvoda i usluga, nadleznim organima. Lica kojima se dostavljaju Vaši podaci mogu nastupati kao (1) samostalni rukovaoci podataka, tj subjekti koji sami odredjuju svrhu i način obrade podataka o ličnosti, (2) obrađivači podataka tj subjekti koji obrađuju podatke o ličnosti u ime Mitos Travel-a kao rukovaoca, (3) zajednički rukovaoci podataka, koji zajedno sa Mitos Travel-om određuju svrhu i način obrade. Navedena lica dužna su da pri obradi Vaših podataka primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite.


Prenos podataka o ličnosti u druge države


Mitos Travel Vaše podatke o ličnosti obrađuje u Republici Srbiji, a izuzetno vrši prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili u međunarodnu organizaciju i to bez prethodnog odobrenja ako je utvrđeno da ta druga država, odnosno međunarodna organizacija obezbeđuje primeren nivo zaštite podataka o ličnosti.
Smatra se da je primereni nivo zaštite obezbeđen u državama i međunarodnim organizacijama (a) koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka i (b) za koje je Evropska komisija utvrdila da obezbeđuju primeren nivo zaštite ili (c) sa kojima je zaključen Međunarodni sporazum o prenosu podataka o ličnosti.
Lični podaci se prenose u druge države samo u onoj meri koja je neophodna za izvršenje naših poslovnih ugovora sa Vama. Server Adria, sa sedištem u Holandiji, a koji Mitos Travel koristi u svom radu, poseduje visok nivo zaštite podataka o ličnosti i kao takav služi za skladištenje Vaših podataka. Prenos Vaših podataka u državu ili medjunarodnu organizaciju koja ne ispunjava navedene uslove izvršiće se samo uz Vašu izričitu saglasnost i ako su ispunjeni drugi uslovi propisani članom 69. Zakona.


Bezbednost ličnih podataka


Mitos Travel preduzima sve odgovarajuće bezbednosne mere u cilju zaštite Vaših podataka, počev od alarmnih sistema u svakoj poslovnici, preko kadrovske obučenosti do najviših zašita našeg servera.
Metod obrade i period cuvanja podataka o ličnosti
Vaši podaci o ličnosti će se obrađivati ručno i elektronski, na način kojim se obezbeđuje bezbednost i poverljivost. Podaci se čuvaju do momenta prestanka svrhe obrade u koju su prikupljeni, osim ako su Mitos Travel-u neophodni za ostvarenje svojih propisanih obaveza i legitimnih interesa.


Prava lica na koje se odnose podaci


U cilju zaštite Vaših prava kao lica ciji se podaci obrađuju, možete se u bilo kom trenutku obratiti Licu za zaštitu podataka na jedan od ponuđenih načina.
Ukoliko zahtev podnesete elektronskim putem, informacije će Vam biti dostavljene u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ukoliko ne zahtevate dostavu na drugi način. Na svaki Vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju velikog broja zahteva ili složenosti postupka, moguć je rok od 90 dana, o čemu ćete biti obavešteni. Ukoliko je Vaš zahtev neosnovan ili se učestalo ponavlja, možemo, u skladu sa Zakonom, da ga odbijemo ili da naplatimo troškove za njegovo ostvarivanje. Kao lice čije podatke Mitos Travel prikuplja i obrađuje na osnovu Zakona o zaštiti podataka ličnosti imate prava na sledeće:
- Pravo na pristup: podrazumeva se da od Mitos Travel-a možete dobiti informaciju o tome da li se Vaši podaci o ličnosti obrađuju, i ako je to slučaj, odobrenje da pristupite svojim podacima o ličnosti i dobijate informacije kao što su svrha obrade, vrsta podataka o ličnosti, primaoci podataka, rok čuvanja i sl.
- Pravo na ispravku podataka: Mitos Travel će na Vaš zahtev izvršiti ispravku Vaših podataka koji su netačni ili dopuniti nepotpune podatke.
- Pravo na brisanje podataka: Mitos Travel ce na Vaš zahtev izbrisati Vaše podatke ukoliko su ispunjeni svi uslovi iz Člana 30. Zakona (npr ako je ispunjena svrha zbog koje su prikupljeni, ako je povučen pristanak za obradu, a ne postoji Zakonski osnov za obradu). Mitos Travel ne može brisati Vaše podatke ako je obaveza obrade propisana Zakonom ili neophodna za pokretanje, podnošenje ili odbranu nekog pravnog zahteva.
- Pravo na ograničenje obrade: Mitos Travel ce na vas zahtev ograničiti obradu Vaših podataka (uz poštovanje ogrančenja koja su predviđena zakonom );
- Pravo na prenosivost podataka: Mitos Travel ce na Vaš zahtev dostaviti podatke o ličnosti u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i omogućiti da ih prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane Mitos Travel-a, ako su ispunjeni svi navedni uslovi, (a) obrada je zasnovana na pristanku ili je neophodna za izvršenje Ugovora, (b) obrada se vrši automatizovano/manuelno, (c) prenos ne utiče štetno na ostvarenje prava i sloboda drugih lica. Ovo pravo obuhvata i mogućnost da se zahteva da Mitos Travel podatke o ličnosti neposredno prenese drugom rukovaocu ako je to tehnicki izvodljivo.
- Pravo na prigovor: U bilo kom trenutku Mitos Travel-u možete podneti prigovor na obradu podatka o ličnosti zasnovan na legitimnom interesu ili koja je neophodna u cilju obavljanja posla u javnom interesu ili izvršenja Zakonom propisanih ovlašćenja Mitos Travel -a, nakon čega će Mitos Travel obustaviti dalju obradu tih podataka, osim ako postoji Zakoniti osnov za obradu koji preteže nad Vašim interesima ili slobodama ili ako se obrada obavlja u svrhu pokretanja, podnošenja ili odbrane od pravnog zahteva. Prigovor možete podneti u bilo kom trenutku i može se odnositi na obradu podatka za potrebe direktnog oglašavanja uključujući i profilisanje povezano sa direktnim oglašavanjem. U tom slučaju Mitos Travel će prekinuti obradu podatka o ličnosti.
- Pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja: Ukoliko smatrate da se obrada Vaših podataka o ličnosti sprovodi suprotno odredbama Zakona ili drugih važećih propisa možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko niste zadovoljni sa odlukom Poverenika, protiv nje možete tužbom pokrenuti Upravni spor u roku od 30 dana od prijema odluke. Podnošenje tužbe u upravnom sporu ne utiče na pravo da se pokrenu drugi postupci upravne ili sudske zaštite.

politika privatnosti korisnika

cookies

 

Cookies (kolačići)

U duhu transparentnosti, ova politika pruža detaljne informacije o tome kako i kada koristimo kolačiće.

 

Da li mitos-travel.com koristi kolačiće?

Koristimo kolačiće i druge tehnologije kako bi osigurali, svima koji koriste naš sajt, da imaju najbolje moguće iskustvo. Nastavljajući sa korišćenjem naših usluga, saglasni ste sa korištenjem kolačića i sličnih tehnologija u svrhu koju opisujemo u ovoj politici.

 

Šta je to kolačić?

Cookie ili kolačić je mala datoteka postavljena na vaš uređaj koja nam omogućuje značajna unapređenja funkcionalnosti. Na primer, kolačići omogućuju da identifikujemo vaš uređaj, osiguramo vaš pristup našim stranicama, pa čak i saznamo ako neko pokuša pristupiti vašem nalogu sa nekog drugog uređaja. Kolačići takođe omogućavaju jednostavnije deljenje sadržaja na sajtu i pomažu u prikazivanju personalizovanog sadržaja.

 

Koje vrste kolačića koristimo?

Koristimo dve vrste kolačića: trajne kolačiće i kolačiće sesije. Trajni kolačić nam pomaže da vas prepoznamo kao postojećeg korisnika. Tako vas sistem prepoznaje bez potrebe za ponovnim logovanjem. Nakon što se prijavite, trajni kolačić ostaje u vašem web browser-u. Kolačići sesije traju samo onoliko dugo koliko ste kod nas na web sajtu (obično samo tokom posete web stranici).

 

Za šta se koriste kolačići?

Kolačići se mogu koristiti za puno različitih stvari, kao što su: prepoznati vas kada posetite naš sajt, pamtiti vaša podešavanja, dati vam personalizovano iskustvo koje je u skladu s postavkama (na primer: koje ste hotele poslednje pregledali ili sačuvali). Kolačići takođe služe da vaše interakcije sa našim sajtom budu sigurnije i brže.

 

Šta uraditi ukoliko ne želite kolačiće?

Ako ne želite koristiti kolačiće prilikom posete našeg sajta, možete odustati od nekih kolačića menjanjem podešavanja u vašem browser-u na računaru ili drugom uređaju preko koga pristupate našoj web stranici.

Ako koristite naš sajt bez promene podešavanja pretraživača, pretpostavljamo da želite da primite sve kolačiće sa naše web stranice. Imajte na umu da naš sajt možda neće raditi ispravno bez kolačića.

Da biste saznali više o kolačićima (cookies), kako ih upravljati i izbrisati ih, posetite  www.aboutcookies.org.

 

registrovani žig i autorski sadržaj sajta "mitos-travel.com"

mitos travel

 


Mitos Travel logo (žig) je registrovan kod Zavoda za intelektualnu svojinu republike Srbije, prijava broj (Ж2017/2071), registarski broj 75274. Svako nedozvoljeno korišćenje "mitos travel" žiga za sobom povlači zakonsku odgovornost i zakonom zagarantovanu odštetu nosiocu prava.

Kompletan autorski sadržaj objavljen na sajtu "mitos-travel.com" (tekst, audio, video, slike) je u vlasništvu vlasnika domena "mitos-travel.com", registrovanog 24/07/2011 godine kod Adria Host registratora. Svako nedozvoljeno kopiranje autorskog sadržaja za sobom povlači zakonsku odgovornost i zagarantovanu odštetu vlasniku domena.

Turistička Agencija Mitos DOO
Dimitrija Tucovića 142/1, 11056 Beograd
telefon: 011 777 33 33
mail: upit@mitos.rs
Uduženje YUTA
opisi i cene na sajtu su informativnog karaktera, važeći je opis sa oficijelnog sajta smeštaja, ponuda dobijena putem maila ili u prostorijama agencije.
| Facebook | Twitter | Instagram | Youtube |